Wolny dostęp do kodowanych transmisji w płatnych telewizjach

W Gazecie Finansowej ukazał się artykuł adwokata Zbigniewa Krügera o problemie wewnątrzwspólnotowego importu cyfrowych dekoderów płatnych telewizji satelitarnych.

 

Dekodery transgraniczne

Autor: Zbigniew Krüger

Data publikacji: 12 października 2012

Najnowszy Wyrok Trybunału Sprawiedliwości, oprócz ważnych zagadnień prawnych, porusza kwestie mające duże znaczenie społeczne i gospodarcze, szczególnie w kontekście zbliżających się Mistrzostw Świata w piłce nożnej, a także szerzej dla obywateli polskich mieszkających w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, dla których ważny jest dostęp do programów telewizyjnych drogą satelitarną.

W październiku 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-403/08 zajął stanowisko odnośnie istotnych kwestii dotykających styku prawa konkurencji, własności intelektualnej i swobody świadczenia usług na wspólnym rynku, dotyczącym licencji praw do nadań telewizyjnych.

 

Wojna z pubami o prawa autorskie

W wyroku tym Trybunał odpowiedział na pytania prawne zadane w trybie prejudycjalnym przez sądy angielskie, w sprawach dotyczących klauzul w umowach licencyjnych zawieranych pomiędzy uprawnionym do praw do nadań telewizyjnych, którym w omawianych sprawach była angielska profesjonalna liga piłki nożnej Premier Leauge a nadawcami płatnych, kodowanych kanałów sportowych. Premier Leauge (PL) udziela licencji nadawcą na zasadzie wyłączności terytorialnej, gdzie tylko jednemu nadawcy w danym kraju udzielana jest wyłączna licencja do transmisji meczów angielskiej ekstraklasy. Warunki umów na jakich PL udziela licencji są zróżnicowane dla każdego nadawcy z poszczególnych państw i dostosowane do możliwości danego rynku. Czynniki mające wpływ na koszt licencji to między innymi wartość rynku reklamowego, możliwości ekonomiczne i zamożność abonentów, a przede wszystkim popularność konkretnej dyscypliny sportu, a nawet określonych rozgrywek w danej dyscyplinie na terenie państwa, na terytorium którego udzielana jest licencja. I tak opłaty licencyjne, a także opłaty abonamentowe płatnych telewizji kodowanych, transmitujących te same wydarzenia sportowe, mogą być inne w różnych krajach.

Wyrok Trybunału zapadł na kanwie spraw Karen Murphy, właścicielki i menedżerki pubu w angielskim Portsmounth, i innych właścicieli lokali gastronomicznych którzy w prowadzonych przez siebie pubach udostępniali transmisje meczów angielskiej ligi piłki nożnej nadawane nie przez uprawnionego na terenie Wielkiej Brytanii licencjobiorcę (BSkyB Ltd., operatora telewizji Sky Sports), lecz za pomocą anteny satelitarnej dekodera i karty do odbioru kodowanych programów greckiej telewizji Nova. Premier Leauge złożyło pozwy przeciwko właścicielom pubów o naruszenie praw autorskich,

a w przypadku pani Murphy doszło także do sprawy karnej. Pozwani właściciele pubów argumentowali to między innymi tym, że skargi były bezzasadne, gdyż nie wykorzystywali oni pirackich kart do dekoderów, lecz karty wprowadzane do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim.

Pytania prejudycjalne postawione przez sądy angielskie były rozpatrywane przez Trybunał w połączonych sprawach i dotyczyły kilku istotnych kwestii, zarówno w zakresie interpretacji Dyrektywy o dostępie warunkowym jak i, swobody świadczenia usług i konkurencji.

 

Zagraniczne dekodery legalne

Jedno z pytań prejudycjalnych, postawionych przez sądy angielskie, dotyczyło interpretacji przepisów Dyrektywy 98/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie prawnej ochrony usług opartych lub polegających na warunkowym dostępie, a konkretnie tego, czy wykładnia pojęcia „nielegalnego urządzenia” w rozumieniu Dyrektywy obejmuje także zagraniczne urządzenia dekodujące, w tym urządzenia uzyskane lub aktywowane w wyniku podania nieprawdziwego nazwiska i adresu oraz urządzenia używane z naruszeniem ograniczenia umownego pozwalającego na używanie ich jedynie do celów prywatnych. Trybunał uznał, że pojęcie urządzenia nielegalnego użyte w Dyrektywie o dostępie warunkowym nie obejmuje takich urządzeń, podkreślając, że urządzenia takie są produkowane i wprowadzane do obrotu za zgodą świadczącego usługi, nie umożliwiają dostępu bez opłaty do chronionych usług, ani nie umożliwiają lub nie ułatwiają obchodzenia środków technologicznych, powziętych w celu ochrony opłaty za te usługi, zważywszy że w państwie członkowskim, w którym wprowadzono je do obrotu, opłata została uiszczona. Przyjęta przez Trybunał wykładnia jest zgoda z ugruntowaną w prawie własności intelektualnej zasadą wyczerpania praw własności intelektualnej.

Jednocześnie Trybunał uznał, że przepisy Dyrektywy o dostępie warunkowym nie stoją na przeszkodzie istnienia krajowych przepisów, zabraniających sprowadzania i korzystania z zagranicznych dekoderów i kart do odbioru programów telewizyjnych.

 

 

Swoboda świadczenia usług
Przyjęcie przez Trybunał, że Dyrektywa o dostępie warunkowym nie stoi na przeszkodzie uchwalaniu przepisów krajowych, zabraniających sprowadzania i korzystania z zagranicznych dekoderów i kart, nie oznaczało, że takie przepisy nie są niezgodne z prawem wspólnotowym. Trybunał uznał, że przepisy krajowe, zakazujące sprowadzania i używania zagranicznych dekoderów i kart, są sprzeczne z wyrażoną w art. 56 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej zasadą swobody świadczenia usług. Co więcej, Trybunał uznał, że pierwotnym źródłem przeszkód w świadczeniu usług są umowy zawarte pomiędzy nadawcami i ich klientami, które z kolei odzwierciedlają klauzule dotyczące ograniczeń terytorialnych włączone do umów zawartych pomiędzy tymi organizacjami i podmiotami praw własności intelektualnej.

Naruszenie swobody konkurencji
Trybunał uznał ponadto, że klauzule umowy licencyjnej na wyłączność, zawartej pomiędzy podmiotem praw własności intelektualnej i organizacją nadawczą, stanowią ograniczenie konkurencji zabronione przez art. 101 TFUE, w sytuacji gdy nakładają na tę organizację obowiązek niedostarczania urządzeń dekodujących, umożliwiających dostęp do objętych ochroną przedmiotów tego podmiotu na zewnątrz terytorium, którego dotyczy ta umowa licencyjna.
Wyrok Trybunału ma ważne znaczenie także z praktycznego punktu widzenia. Z jednej strony np. zamieszkali w Państwach Członkowskich Polacy będą mogli cieszyć się swobodnym i co najważniejsze, legalnym dostępem do programów telewizyjnych nadawanych na platformach cyfrowych i transmitowanych przez satelitę, obejmujących nie tylko wydarzenia sportowe, lecz także wiadomości, kulturę i rozrywkę, z drugiej strony istnieje niebezpieczeństwo problemów licencyjnych np. do nadań filmów udzielonych przez wytwórnie filmowe i dystrybutorów z ograniczeniem terytorialnym. W konsekwencji może dojść do zwiększenia kosztów licencji, które w efekcie końcowym mogą być przerzucane na klientów.

 

 

Autor jest prawnikiem, adwokatem w Kancelarii Krüger&Partnerzy

O nas

Nie lekceważymy żadnej sprawy, wierzymy w powodzenie każdej, której prowadzenia się podejmiemy.
Kancelaria Specjalizuje się w praktyce procesowej, zarówno w sprawach karnych, jak i w sporach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Adwokat Zbigniew Krüger oraz Kancelaria Krüger & Partnerzy zostali dwukrotnie wyróżnieni przez Global Law Experts jako prawnik i kancelaria rekomendowana w dziedzinie procesów sądowych (litigation) w Polsce, a serwis PolskiPrawnik.pl wyróżnił Kancelarię w zestawieniu kancelarii specjalistycznych, w kategorii sporów sądowych i arbitrażu, jako jedną z trzech w kraju i jedyną spoza Warszawy. Kancelaria łączy specjalizację w prawie karnym, które jest jej szczególnym obiektem zainteresowania z praktyką związaną z własnością intelektualną, prawem autorskim i ochroną przed nieuczciwą konkurencją.

Kontakt

Krüger & Partnerzy
Adwokaci
ul. Woźna 9 / B
61 - 777 Poznań
I Piętro

[ Wejście także
od ul. Wielkiej 21
- wejście B ]

 

 

 

 

 

 

KRS 0000348281
NIP 778 - 14 - 69 - 450
REGON 301355776


Konto Bankowe
28114020040000380274854108
Czynne
 
Poniedziałek - Piątek
9.00 - 17.00

 

 

Dyżur
 
Poniedziałek i Środa
16.00 - 19.00

 

 

 

KRS 0000348281
NIP 778 - 14 - 69 - 450
REGON 301355776


Konto Bankowe
28114020040000380274854108