Umowa o roboty budowlane

2011-06-17

Art. 647(1) § 5 k.c. statuuje solidarną odpowiedzialność zawierającego umowę z podwykonawcą, wykonawcy oraz inwestora za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Paragraf 2 tego przepisu, ze względu na na solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy. 

W wyroku z dnia 6 października 2010 r., II CSK 210/10 Sąd Najwyższy wyraził stanowisko odnośnie formy zgody inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą, w tym zgody dorozumianejm, stwierdzając:

"...dorozumiana zgoda inwestora na zawarcie umowy wykonawcy i podwykonawcy (art. 647(1)§2 zdanie pierwsze k.c.) wyrażona w sposób czynny jest skuteczna, gdy dotyczy umowy, której istotne postanowienia, decydujące o zakresie solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, są znane inwestorowi, albo z którymi miał możliwość zapoznania się. Inwestor nie musi znać treści całej umowy lub jej projektu, a jego znajomość istotnych postanowień umowy podwykonawczej, decydujących o zakresie jego odpowiedzialności nie musi pochodzić od wykonawcy lub podwykonawcy, może mieć dowolne źródło i nie musi być ukierunkowana na wyrażenie zgody na zawarcie umowy podwykonawczej. 

Szczególnie istotną kwestią poruszoną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy jest zagadnienie wykładni oświadczeń woli, w tym w szczególności przyjęcia (zaakceptowania) oświadczenia woli złożonego przez drugą stronę w sposób milczący. 

Zgodnie z art. 60 k.c., z zastrzeżeniem w ustawie przewidzianych wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym w sposób milczący, jednakże warunkiem skuteczności milczącego wyrażenia zgody przez inwestora na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą jest znajomość przez inwestora istotnych postanowień umowy podwykonawczej. Takimi istotnymi postanowieniami są między innymi postanowienia dotyczące wynagrodzenia podwykonawcy lub sposobu jego ustalenia, a także zasad i podstaw odpowiedzialności wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Takimi istotnymi postanowieniami mogą być w szczególności postanowienia poddające umowę prawu obcemu, a spory z niej wynikające zagranicznemu sądownictwu polubownemu. W braku znajomości takich okoliczności przez inwestora nie jest wystarczającym, dla przyjęcia jego solidarnej odpowiedzialności wraz z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy samo wyrażenie przez inwestora zgody na osobę podwykonawcy oraz ogólna znajomość zakresu robót, jakie miał od wykonać, a także dopuszczenie go do ich wykonywania nie mogą być potraktowane, jako dorozumiane wyrażenie zgody w sposób czynny na zawarcie umowy o roboty budowlane. 

O nas

Nie lekceważymy żadnej sprawy, wierzymy w powodzenie każdej, której prowadzenia się podejmiemy.
Kancelaria Specjalizuje się w praktyce procesowej, zarówno w sprawach karnych, jak i w sporach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Adwokat Zbigniew Krüger oraz Kancelaria Krüger & Partnerzy zostali dwukrotnie wyróżnieni przez Global Law Experts jako prawnik i kancelaria rekomendowana w dziedzinie procesów sądowych (litigation) w Polsce, a serwis PolskiPrawnik.pl wyróżnił Kancelarię w zestawieniu kancelarii specjalistycznych, w kategorii sporów sądowych i arbitrażu, jako jedną z trzech w kraju i jedyną spoza Warszawy. Kancelaria łączy specjalizację w prawie karnym, które jest jej szczególnym obiektem zainteresowania z praktyką związaną z własnością intelektualną, prawem autorskim i ochroną przed nieuczciwą konkurencją.

Kontakt

Krüger & Partnerzy
Adwokaci
ul. Woźna 9 / B
61 - 777 Poznań
I Piętro

[ Wejście także
od ul. Wielkiej 21
- wejście B ]

 

 

 

 

 

 

KRS 0000348281
NIP 778 - 14 - 69 - 450
REGON 301355776


Konto Bankowe
28114020040000380274854108
Czynne
 
Poniedziałek - Piątek
9.00 - 17.00

 

 

Dyżur
 
Poniedziałek i Środa
16.00 - 19.00

 

 

 

KRS 0000348281
NIP 778 - 14 - 69 - 450
REGON 301355776


Konto Bankowe
28114020040000380274854108