Obrona w sprawach karnych

Adwokaci naszej Kancelarii podejmują się obrony we wszystkich sprawach karnych. Stosunek pomiędzy adwokatem a klientem oparty jest na zaufaniu, a obrońca zobowiązany jest do podejmowania działań wyłącznie na korzyść klienta. Nasze doświadczenie w obronach w sprawach karnych, pozwala na zagwarantowanie właściwego i rzeczywistego prawa do obrony.

Obrona w postępowaniu przygotowawczym

Postępowanie przygotowawcze, w szczegóności w początkowej jego fazie ma często decydujące znaczenie dla procesu karnego. Właśnie dlatego kontakt z profesjonalnym obrońcą - adwokatem jest kluczowy dla każdej osoby zatrzymnej lub takiej, którym przedstawiono zarzuty karne. 

Obrona w postępowaniu przygotowawczym obejmuje analizę sprawy, przygotowanie linii obrony, uczestnictwo w czynnościach procesowych śledztwa lub dochodzenia, w tym w przesłuchaniach świadków, oględzinach, przesłuchaniach biegłych. Szczególnie ważna jest rola obrońcy w sprawach, w których zastosowane zostały środki zapobiegawcze, w tym tymczasowe aresztowanie. 

Obrona w postępowaniu przed Sądem

Reprezentujemy oskarżonych w toku postępowania sądowego, na rozprawach i posiedzeniach. W tym stadium postępownia rola obrońcy jest także bardzo ważna, gdyż możliwa jest jeszcze weryfikacja i analiza potencjalnie niekorzystnego materiału zebranego w toku postępowania przygotowawczego. To oskarżyciel ma obowiązek udowodnienia winy oskarżonego, jednak możliwość wskazania na wątpliwości i braki w zgromadzonym materiale dowodowym wymagają doświadczenia i przyjęcia odpowiedniej strategii procesowej dotyczącej na przykład przesłuchania świadków lub biegłych na rozprawie sądowej. 

Doświadczenie

Podejmujemy się obrony w sprawach związanych z przestępstwami przeciwko zdrowiu i życiu takich jak bójka i pobicie, czy narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu; przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji, takich jak spowodowanie niebezpieczeństwa niebezpiecznych zdarzeń, katastrofy, wypadku komunikacyjnego, czy prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.

Prowadzimy sprawy o przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym przestępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu i uczestniczenia w obrocie środkami odurzającymi, udzielania środków odurzających i substancji psychotropowych, a także ich posiadania. 

Prowadziliśmy wielokrotnie sprawy o przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych, wymiarowi sprawiedliwości i porządkowi publicznemu, takich jak naruszenie nietykalności funkcjonariuszy, znieważenie funkcjonariusza, płatna protekcja i inne przestępstwa o charakterze korupcyjnym, nadużycie funkcji przez funkcjonariusza.

Posiadamy doświadczenie w obronie w sprawach o przestępstwa popełnione w zorganizowanej grupie lub związku, a także o przestępstwa dotyczące brania udziału, tworzenia lub kierowania takimi grupami.

Podejmujemy się obrony w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu, w tym kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży i wymuszenia rozbójniczego, przywłaszczenia, zabrania pojazdu, a także oszustwa i oszustwa komputerowego.
Posiadamy doświadczenie w obronie w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Apelacje i Kasacje w sprawach karnych 

Posiadamy doświadczenie w sporządzaniu wyspecjalizowanych apelacji w sprawach karnych, do której to praktyki przykładamy specjalną wagę. W przypadku korzystnych wyroków sądów pierwszej instancji przygotowujemy odpowiedzi na środki zaskarżenia sporządzone i wnoszone przez oskarżycieli. Apelacje w sprawach karnych wymagają przyjęcia odpowiedniej strategii, a czasami także nieszablonowych rozwiązań procesowych. Podejmujemy się takich wyzwań. 

Sporządzamy także nadzwyczajne środki zaskarżenia takie jak kasacje i wnioski o wznowienie postępowania w sprawach karnych, wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich o złożenie kasacji nadzwyczajnej oraz Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Postępowanie karne wykonawcze

Podejmujemy się obrony w postępowaniu karnym wykonawczym. Sporządzamy wnioski o nadzwyczajne przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, wnioski o zmianę grupy i podgrupy wykonywania kary pozbawienia wolności, przeniesienie do innego zakładu karnego, czy wnioski o udzielenie zgody na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.