Prawo karne gospodarcze

Kancelaria specjalizuje się w sprawach przestępstw gospodarczych, tzw. "przestępstw białych kołnierzyków", a także doradztwie prawnym w zakresie prawnokarnych aspektów prowadzenia biznesu

Przestępstwa gospodarcze i odpowiedzialność karna związana z prowadzeniem biznesu

Posiadamy doświadczenie w obronie w sprawach o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, takich jak nadużycie zaufania, oszustwo kredytowe, oszustwo ubezpieczeniowe, tzw. pranie brudnych pieniędzy czy przestępstwa na szkodę wierzycieli jak utrudnianie dochodzenia roszczeń, pozorne bankructwo, faworyzowanie wierzycieli oraz ich przekupstwo i sprzedajność.Podejmowaliśmy się obrony w sprawach dotyczących nierzetelnej dokumentacji, lichwy czy utrudniania przetargu publicznego.

Przestępstwa przeciwko środowisku

Nasze doświadczenie obejmuje także obronę w sprawach karnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak przestępstwa przeciwko środowisku określone w kodeksie karnym, przestępstwa związane z substancjami mogącymi zagrozić środowisku, takimi jak przestępstwa związane z postępowaniem z chemikaliami, przestępstwa związane z nieporządkowaniem się decyzji sanitarnej, przestępstwa powodowania zagrożeń w związku z postępowaniem z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi.

Posiadamy doświadczenie w sprawach o przestępstwa przeciwko zasobom przyrodniczym, przestępstwa łowieckie i rybackie, przestępstwa górnicze i geologiczne.

Nie podejmujemy się obrony w sprawach o przestępstwa zabijania i znęcania się nad zwierzętami oraz przestępnego dokonywania doświadczeń na zwierzętach.

Obrona w sprawach karnych o przestępstwa przeciwko działalności bankowej, ubezpieczeniowej i przeciwko obrotowi giełdowemu

Wielokrotnie podejmowaliśmy się obrony w sprawach o przestępstwa z ustawy Prawo bankowe, o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o listach zastawnych i bankach hipotecznych i ustawy o usługach płatniczych, a także o Ustawy o usługach ubezpieczeniowych i pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Posiadamy doświadczenie zarówno w obronie, jak i reprezentacji pokrzywdzonych i interesariuszy w sprawach o przestępstwa z ustawy o ofercie publicznej i spółkach publicznych, a także ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym tzw. przestępstwa "insider trading", a także w sprawach o przestępstwa z ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o funduszach inwestycyjnych, o giełdach towarowych, a także ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

Przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym

Posiadamy doświadczenie w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym, zarówno określonym w kodeksie karnym jak i innych ustawach jak Ustawie o związkach zawodowych i Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

Przestępstwa dotyczące działalności medycznej, ochrony zdrowia, farmaceutycznej i kosmetycznej.

Bronimy w sprawach dotyczących przestępstw związanych z wykonywaniem świadczeń medycznych przez osoby nie mających odpowiednich uprawnień, określone w ustawach o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawie o publicznej służbie krwi i ustawie o diagnostyce laboratoryjnej, a także w sprawach o przestępstwa łączące się ze stosowaniem niesprawdzonych, niebezpiecznych lub nieodpowiednich wyrobów medycznych, farmaceutycznych i kosmetycznych. Prawnokarne aspekty prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawnokarna ochrona znaków towarowych, przestępstwa stypizowane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Posiadamy bardzo bogate doświadczenie, zarówno jako obrońcy, jak i reprezentanci pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa stypizowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także w sprawach dotyczących prawnokarnej ochrony znaków towarowych, takich jak oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym lub obrót towarami oznaczonymi podrobionym znakiem towarowym.

W zakresie przestępstw stypizowanych w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji prowadziliśmy sprawy dotyczące naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, przestępstwa kopiowania zewnętrznej postaci produktu czy tzw. sprzedaży lawinowej (piramidy i system argentyński)