Prawo karne wykonawcze

prawo karne wykonawcze, przerwa w karze, adwokat warunkowe przedterminowe zwolnienie

Prowadzimy sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności oraz o zarządzenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. 

Reprezentujemy klientów w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, a także o orzeczenie kary zastępczej aniżeli kara prawomocnie orzeczona przez Sąd. 

Kancelaria  prowadzi także sprawy o zawieszenie postępowania wykonawczego oraz  o rozłożenie na raty kary grzywny bądź o umorzenie zapłaty należności.