Spory podatkowe

Wkraczamy, gdy w podatkach powstaje problem... Kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, niekorzystna decyzja dotycząca podatku.

Prowadzimy spory z zakresu prawa podatkowego, a w szczególności: 

  • spory z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej z tytułu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz tzw. podatków lokalnych; reprezentujemy klientów zarówno w trakcie czynności sprawdzających, kontrolach podatkowych, jak i w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach kontrolnych
  • spory z organami celnymi z tytułu określenia wysokości należności celnych
  • spory z organami egzekucyjnymi w zakresie tzw. postępowań egzekucyjnych w administracji oraz z organami podatkowymi w zakresie tzw. decyzji o zabezpieczeniu wydawanych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej
  • spory z zakładem ubezpieczeń społecznych z tytułu określenia wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
  • spory wynikające z ustawy o grach hazardowych w zakresie oceny, czy określone przedsięwzięcia gospodarcze są grami losowymi w rozumieniu ustawy, a także spory związane z udzieleniem zezwolenia lub koncesji.